JEAN MINEUR MEDIAVISION BV B.V.

VERKOOPVOORWAARDEN BIOSCOOPRECLAME
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inkoop van reclamezendtijd bij Jean Mineur Mediavision BV

1 DEFINITIES

In de navolgende algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd overeenkomstig de in dit artikel gegeven betekenis.

Adverteerder: Iedere (rechts)persoon, die met Jean Mineur Mediavision BV een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, die betrekking heeft op de Vertoning van een Campagne in Bioscopen, en behalve deze (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Campagne: De reclame-uiting van de Adverteerder met betrekking tot een product zoals in het Order-/Offerteformulier omschreven en bestemd voor Vertoning. Hieronder worden onder andere verstaan Commercials, posters, muurreclames, sampling, smaaktesten en alle andere vormen van reclame in de meest ruime zin des woords.
Bioscoop: Een theater waar bioscoop films worden gedraaid en waarmee Jean Mineur Mediavision BV is overeengekomen dat zij de in de Bioscoop beschikbare Campagneruimten mag exploiteren.
Commercial: Een op het Bioscoopdoek vóór, of in de pauze van, de bioscoopfilm geprojecteerde reclame-uiting.
Overeenkomst: Een door de Adverteerder geldig geplaatste Order, waarbij de Adverteerder onvoorwaardelijk akkoord gaat met de inhoud van het Order-/Offerteformulier.
Order: Het door de Adverteerder aan Jean Mineur Mediavision BV gedaan verzoek tot Vertoning van een in het Order-/Offerteformulier daartoe omschreven Campagne.
Order-/Offerteformulier: Het standaard formulier voor een overeenkomst.
Tariefkaart: De lijst met prijzen die Jean Mineur Mediavision BV gebruikt voor de vaststelling van de Vertoningprijs.
Schema: Een weergave in het Order-/Offerteformulier van de duur en/of de frequentie van de Vertoning alsmede de prognose van het aantal bezoekers
Vertoning: Het (doen) tonen van een Campagne in een Bioscoop aan het publiek dat de Bioscoop bezoekt.
Vertoningprijs: De in het Order-/Offerteformulier genoemde prijs voor de Vertoning.

2 ALGEMEEN

2.1 De afspraken in een Overeenkomst betreft uitsluitend de commerciële condities op basis waarvan door of ten behoeve van de Wederpartij en/of haar concerndeelnemers reclamezendtijd wordt afgenomen in het Jean Mineur netwerk. Jean Mineur Mediavision BV verleent geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van reclamezendtijd op de door de Wederpartij gewenste momenten c.q. tijdstippen. Jean Mineur Mediavision BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet voldoende beschikbaar zijn van reclamezendtijd.
2.2 Aanvragen voor de afname van reclamezendtijd worden slechts door Jean Mineur Mediavision BV in behandeling genomen indien het product waarvoor de aanvraag wordt gedaan, naar het oordeel van Jean Mineur Mediavision BV, past bij de aangevraagde doelgroep.
2.3 Voordat een Overeenkomst tot stand komt, ontvangt de Adverteerder een Order-/Offerteformulier in tweevoud, dat is opgesteld op grond van de eerder door de Adverteerder aan Jean Mineur Mediavision BV verstrekte informatie die betrekking heeft op de Campagne.
2.4 Een door de Adverteerder overeenkomstig het vorige lid ontvangen Order-/Offerteformulier, of enig door Jean Mineur Mediavision BV gedaan aanbod in welke vorm dan ook, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.5 Een Order-/Offerteformulier heeft slechts betrekking op één Campagne. Aan een Campagne die betrekking heeft op meerdere merken of reclame-uitingen zullen meerdere Order-/Offerteformulieren ten grondslag liggen. Jean Mineur Mediavision BV behoudt zich het recht voor zelf te beoordelen of een Order-/Offerteformulier betrekking heeft op één Campagne.
2.6 Voor de berekening van de toeslagen wordt bij meerling Commercials uitgegaan van de totale spotgroep. Dat wil zeggen dat alle spots, inclusief korte reminders, worden meegeteld voor het bepalen van de hoogte van toeslag.
2.7 In geval adverteerder ook online (non-spot) ruimte bij Jean Mineur Mediavision BV inkoopt, stemt adverteerder ermee in dat Jean Mineur Mediavision BV, voor het meten van bereik, technische maatregelen kan toepassen die betrekking hebben op de online Campagne, zoals een tag, pixel en cookie. Adverteerder verleent volledige medewerking aan het toepassen van deze technische maatregelen. Adverteerder zal hierbij de instructies van Jean Mineur Mediavision BV opvolgen en zich houden aan de voorgeschreven specificaties en voorwaarden uit de Technische Specificaties.

3 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1 Nadat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de afname van reclamezendtijd in het Jean Mineur netwerk, zal Jean Mineur Mediavision BV de gemaakte afspraken schriftelijk per e-mail binnen drie werkdagen bevestigen ter kennisname en eventuele correctie door (het Bureau namens) de Wederpartij. Indien Jean Mineur Mediavision BV binnen 14 dagen na het tijdstip van verzending van de e-mail niets verneemt van (het Bureau namens) de Wederpartij, gaat zij er vanuit dat de bevestiging overeenkomt met de gemaakte afspraken.

4 ORDER

4.1 Een Order wordt alleen geldig geplaatst, wanneer Jean Mineur Mediavision BV schriftelijk akkoord per e-mail ontvangt binnen de termijn die staat vermeld op het Order-/Offerteformulier, of, bij gebreke van een dergelijke termijn, uiterlijk 5 weken voorafgaand aan de in het Order-/Offerteformulier genoemde eerste Vertoning, en de Adverteerder daarop géén wijzigingen heeft aangebracht.
4.2 Door het plaatsen van een Order aanvaardt de Adverteerder volledig en integraal de onderhavige Verkoopvoorwaarden.

5 TARIEVEN

5.1 In de overeenkomst wordt het gedurende de looptijd van de overeenkomst te factureren bedrag aan netto bezoekersaantal opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op een overeengekomen basisprijs, korting en een spotlengte van 30 seconden.
5.2 De in de overeenkomst opgenomen korting is slechts gedurende de looptijd van de overeenkomst van toepassing op de bestedingen en het totaal afgesproken bedrag aan netto te factureren bezoekersaantallen van de Wederpartij.
5.3 Afhankelijk van de gekozen inkoopvorm vermenigvuldigt Jean Mineur Mediavision BV de basisprijs met de in de inkoopmogelijkheden vermelde indices.
5.4 Enkel een door Jean Mineur Mediavision BV erkend Bureau dat namens een Wederpartij reclamezendtijd afneemt, kan in aanmerking komen voor een vergoeding door Jean Mineur Mediavision BV van een bureaucommissie.

6 BONUSTEGOED

6.1 Voor het opnemen en inzetten van een bonustegoed geldt een maximum per maand ter hoogte van het netto aangevraagde bezoekersaantal voor de betreffende maand per campagne.
6.2 Bij het inzetten van bonuszendtijd zullen de voorwaarden in de overeenkomst onverminderd van toepassing zijn.
6.3 Binnen het bonustegoed worden geen voorkeursposities toegekend en het bonustegoed dient -op straffe van verval – binnen een jaar te worden ingezet.
6.4 Het omzetten van reeds toegewezen ‘betaalde’ reclamezendtijd in bonuszendtijd is niet toegestaan.
6.5 De tegoedregeling is van toepassing indien het gerealiseerde bezoek 90% of minder is dan het geprognosticeerde bezoekersaantal
6.6 De tegoedregeling is niet overdraagbaar aan een andere adverteerder en is productgroep gebonden binnen een concern
6.7 Het is niet toegestaan tegoeden van verschillende adverteerders bij elkaar op te tellen
6.8 Het tegoed is bij een tussentijdse bureau wisseling van een adverteerder overdraagbaar van het oude naar het nieuwe media- of reclamebureau

7 ANNULERINGSVOORWAARDEN

7.1 Als een geboekt campagnebudget wordt geannuleerd, is Jean Mineur Mediavision BV gerechtigd aan de wederpartij de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:
• 100% van het totaal geannuleerde campagnebudget van de betreffende campagne, indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van vijf werkdagen vóór de uitzenddatum van de Vertoning.
• 4% van het totaal geannuleerde Campagnebudget van de betreffende maand, indien er sprake is van een annulering en/of verschuiving van meer dan 25% van het oorspronkelijk aangevraagde Campagnebudget en indien de annulering tenminste vijf werkdagen vóór de eerste aangevraagde uitzenddatum van de Vertoning plaatsvindt.
7.2 Voor de bepaling van de hoogte van de annuleringskosten gaat Jean Mineur Mediavision BV uit van het aangevraagde campagnebudget.
7.3 In geval van een annulering als genoemd in de artikelen 7.1 en / of 7.2 is overheveling binnen de campagnes van één adverteerder (dus niet verschillende adverteerders binnen één concern) toegestaan.
7.4 Afhankelijk van de gekozen inkoopvorm mag de wederpartij ook na annulering blijven optimaliseren. Optimaliseren behelst zowel afboekingen als bijboekingen.
7.5 Distributieproblemen van de wederpartij of zijn onderaannemers, afgekeurde Commercials, Commercials die niet op tijd klaar zijn, gewijzigde strategie van de wederpartij, uitstel van de campagne e.d. worden niet gerekend tot overmacht en laten dus onverlet dat Jean Mineur Mediavision BV de annuleringsregeling kan toepassen.
7.6 Als de annulering een gevolg is van het om technische redenen door Jean Mineur Mediavision BV afkeuren van een Commercial of als er inhoudelijke bezwaren bestaan tegen een Commercial (bijvoorbeeld n.a.v. een uitspraak van de Reclame Code Commissie) zal de annuleringsregeling ook van toepassing zijn.
7.7 Annuleringen waarbij het campagnebudget naar een volgende maand wordt verschoven, vallen derhalve onder de in artikel 7 genoemde bepalingen.
7.8 Jean Mineur Mediavision BV mag de Vertoning te allen tijde annuleren, zodra blijkt dat de uiting in strijd is met de in artikel 9.2 van de onderhavige Voorwaarden genoemde regelgeving of naar het oordeel van Jean Mineur Mediavision BV niet toelaatbaar is in de zin van artikel 9.1. Jean Mineur Mediavision BV is in dat geval niet verplicht haar verbintenis tot Vertoning alsnog na te komen, terwijl de Adverteerder in dat geval geen enkel recht op schadevergoeding toekomt.
7.9 Bij annulering op grond van het vorige lid zal de Adverteerder de volledige Vertoningprijs verschuldigd zijn, alsmede alle extra kosten en schade die de annulering heeft veroorzaakt.
7.10 Op de annuleringskosten is geen bureaucommissie van toepassing.

8 INKOOPMOGELIJKHEDEN

8.1 Algemene randvoorwaarden Inkoopmogelijkheden:
• Voor alle inkoopmogelijkheden geldt: zolang de voorraad strekt.
• Jean Mineur Mediavision BV behoudt zich het recht voor om bij indeling van de reclamezendtijd aanvragen met een hogere prijsindex voorrang te geven op aanvragen met een lagere prijsindex, alsmede in de plaats te stellen van reeds toegewezen reclamezendtijd met een lagere prijsindex waarvoor alsdan een vervangende plaats kan worden toegewezen. Indien laatstgenoemde toewijzing niet mogelijk blijkt te zijn dan behoudt Jean Mineur Mediavision BV zich het recht voor de reeds toegewezen aanvraag, of een gedeelte hiervan, te laten vervallen.
8.2 Jean Mineur Mediavision BV behoudt zich het recht voor om, met een maximum van 10 % (naar boven of beneden), af te wijken van het Schema in geval van het Global Vision Pakket
8.3 Jean Mineur Mediavision BV behoudt zich het recht voor om, met een maximum van 15 % (naar boven of beneden), af te wijken van het Schema in geval van het Film Follow en/of Family Vision pakket.
8.4 Een Film Follow pakket wordt in de regel aangeboden bij een minimum inschatting van 100.000 bezoekers. Inkoop van een specifieke film met een lagere verwachting dan 100.000 bezoekers is mogelijk. In dat geval zal de prijs worden bepaald o.b.v. 50.000 bezoekers. Daarnaast vervallen alle garanties behorende bij het reguliere Film Follow pakket.
8.5 Jean Mineur Mediavision BV behoudt zich het recht voor om, voorafgaand en aansluitend aan een Vertoning, concurrerende Commercials van derden te tonen. Jean Mineur Mediavision BV zal geen exclusieve Campagnerechten verlenen aan de Adverteerder.
8.6 Indien het budget van een inkoopvorm tijdens de looptijd van de overeenkomst verlaagd wordt, zal de inkoopvorm worden afgerekend op daadwerkelijk gerealiseerde bezoekersaantallen. Indien er nog spots geboekt staan op dagen die reeds afgesloten zijn worden ook deze bezoekersaantallen in rekening gebracht.
8.7 Bij alle inkoopvormen heeft Jean Mineur Mediavision BV het recht bij dreigende over- en onderscores te optimaliseren. De prognoses van Jean Mineur Mediavision BV zijn te allen tijde het uitgangspunt.
8.8 Bij een overscore van meer dan 25% behoud Jean Mineur zich het recht om de looptijd van een campagne vroegtijdig te stoppen.
8.9 Bij een overscore van meer dan 25% is het mogelijk de initiële looptijd van een campagne alsnog te behalen door opnieuw zendtijd in te kopen tegen een gereduceerd tarief.
8.10 Wanneer duidelijk wordt dat een ingekochte film meer bezoekers realiseert dan verwacht, dan zal Jean Mineur Mediavision BV dit zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 24 uur van te voren melden.
8.11 Betaalde voorkeursposities hebben voorrang op niet betaalde voorkeursposities.

9 COMMERCIALS

9.1 Onverminderd lid 2 kan Jean Mineur Mediavision BV, indien zij dat nodig acht, een Campagne voorafgaand aan de eerste Vertoning beoordelen op haar toelaatbaarheid. Indien een zodanige beoordeling plaats vindt en de Campagne naar het oordeel van Jean Mineur Mediavision BV niet toelaatbaar is, is Jean Mineur Mediavision BV gerechtigd de Order te annuleren overeenkomstig artikel 10.4 van de onderhavige Voorwaarden
9.2 De Adverteerder garandeert Jean Mineur Mediavision BV dat haar Campagne in overeenstemming is met alle in Nederland op de Vertoning van toepassing zijnde regelgeving, zoals onder andere de Nederlandse Reclame Code en alle daarmee samenhangende Codes.
9.3 De Adverteerder garandeert Jean Mineur Mediavision BV dat haar Campagne geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.4 De Adverteerder vrijwaart Jean Mineur Mediavision BV tegen alle aanspraken van derden in verband met de Vertoning, ongeacht de grond waarop dergelijke aanspraken zijn gebaseerd, aanspraken op grond van intellectuele eigendom daaronder begrepen.
9.5 De Adverteerder levert de Commercial aan overeenkomstig de (kwaliteits)eisen die daaraan volgens het technische specificatie document gesteld worden. Wanneer de Commercial afwijkt van de voornoemde eisen, kan Jean Mineur Mediavision BV de Commercial op kosten van de Adverteerder aanpassen aan deze eisen.
9.6 Mocht de Commercial langer duren, dan in het Order-/Offerteformulier vermeld, dan kan Jean Mineur Mediavision BV deze Commercial ofwel integraal vertonen tegen een evenredig hogere prijs, ofwel niet vertonen, in welk geval de Adverteerder de Vertoningprijs verschuldigd blijft.
9.7 Jean Mineur Mediavision BV kan een Commercial zodra zij dit gewenst acht aan een kwaliteitscontrole onderwerpen. Indien de Commercial naar het oordeel van Jean Mineur Mediavision BV niet aan de benodigde kwaliteitseisen voldoet, zal Adverteerder op eerste verzoek van Jean Mineur Mediavision BV zorgdragen voor nieuwe kopieën die aan de vereiste kwaliteit voldoen. Mocht Adverteerder aan vorenbedoeld verzoek geen gevolg geven, dan kan Jean Mineur Mediavision BV op kosten en voor risico van Adverteerder de Commercial door een derde doen renoveren of vervangen.

10 KWALITEIT VERTONING

10.1 Jean Mineur Mediavision BV zal na afloop van de Vertoning de Adverteerder eventuele bijzondere omstandigheden die invloed hebben gehad op de kwaliteit van de Vertoning meedelen.
10.2 Mocht de Adverteerder op grond van de in het vorige lid genoemde omstandigheden van mening zijn recht te hebben op schadevergoeding, dan zal de Adverteerder gehouden zijn deze te claimen middels een schriftelijke mededeling, binnen 8 kalenderdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling. Bij niet inachtneming van deze termijn, vervalt het recht op schadevergoeding.
10.3 Wanneer, door technische gebreken in welke vorm dan ook, de Vertoning van de Campagne door toedoen van Jean Mineur Mediavision BV niet voldoet aan de Overeenkomst, zal de Campagne, naar evenredigheid van de duur en ernst van het gebrek, opnieuw vertoond worden, waarbij Jean Mineur Mediavision BV zoveel mogelijk zal trachten de Campagne op dezelfde wijze (duur, tijdstip, plaats) te vertonen. Jean Mineur Mediavision BV is echter nimmer gehouden tot enige vergoeding van de schade, die de Adverteerder eventueel lijdt door de gebrekkige Vertoning.
10.4 De verplichting uit het vorige lid bestaat niet, wanneer de gebrekkige vertoning te wijten is aan de wijze waarop-, of de staat waarin de Commercial is aangeleverd.
10.5 Bij een gebrekkige Vertoning door Jean Mineur Mediavision BV op grond van overmacht is artikel 12 van de onderhavige Voorwaarden van toepassing.

11 OVERMACHT

11.1 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: elke van Jean Mineur Mediavision BV onafhankelijke-, dan wel door Jean Mineur Mediavision BV onvoorziene omstandigheid, waardoor (volledige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is.
11.2 Is naar het oordeel van Jean Mineur Mediavision BV de overmacht van tijdelijke aard, dan is Jean Mineur Mediavision BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat er van overmacht geen sprake meer is.
11.3 Is naar het oordeel van Jean Mineur Mediavision BV de overmacht van blijvende aard, dan is zij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
11.4 Wanneer Jean Mineur Mediavision BV de Overeenkomst niet (volledig) nakomt als gevolg van overmacht, dan is zij niet gehouden enige door de Adverteerder dientengevolge geleden schade te vergoeden.

12 ZEKERHEIDSTELLING

12.1 Jean Mineur Mediavision BV is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid te verlangen voor voldoening van alle ten laste van Adverteerder uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Op eerste verzoek zal Adverteerder de verlangde zekerheid verstrekken.

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Jean Mineur Mediavision BV is slechts dan aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de Order of Overeenkomst, indien Jean Mineur Mediavision BV opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. In dat geval is de aansprakelijkheid van Jean Mineur Mediavision BV echter slechts beperkt tot een bedrag dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de Vertoningprijs. De schadevergoeding zal nooit de Vertoningprijs overschrijden.

14 BETALINGEN

14.1 De Vertoningprijs wordt vastgesteld op grond van de Tariefkaart die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. De prijzen op de Tariefkaart zijn exclusief BTW, bijzondere kosten en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen. De prijzen op de Tariefkaart kunnen te allen tijde veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
14.2 Jean Mineur Mediavision BV zal bij of voor het begin van de vertoningsperiode als omschreven in het Order-/Offerteformulier de Vertoningsprijs en eventuele andere kosten factureren aan de Adverteerder. Eventuele betalingsverplichtingen die nadien ontstaan zullen zo spoedig mogelijk worden gefactureerd. Elke factuur wordt, tenzij anders overeengekomen, betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening of opschorting van de Vertoningprijs is de Adverteerder niet toegestaan.
14.3 Bij niet tijdige betaling is Jean Mineur Mediavision BV gerechtigd, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Adverteerder op grond van enige Overeenkomst, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is, in zijn geheel op te eisen, inclusief kosten, schade en rente. De rente over het openstaande bedrag, dat de Adverteerder verschuldigd is bij niet tijdige betaling, bedraagt 1% per maand.
14.4 Bij niet tijdige betaling van de factuur, overeenkomstig de onder lid 2 vermelde termijn, is Jean Mineur Mediavision BV gerechtigd alle overeengekomen Vertoningen op te schorten, tenzij de Adverteerder voldoende zekerheid stelt. Dit geldt ook voor de Vertoningen die voortvloeien uit andere Orders. Jean Mineur Mediavision BV stelt de Adverteerder van de opschorting schriftelijk op de hoogte.

15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle Orders, Order-/Offerteformulieren, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16 GESCHILLEN

16.1 Alle geschillen van zowel feitelijke als juridische aard, waaronder begrepen die welke door één der partijen als zodanig beschouwd wordt, voortvloeiend uit- of verband houdend met de uitleg of uitvoering van hetzij, de Overeenkomst waarop de onderhavige Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, hetzij de onderhavige Verkoopvoorwaarden zelf, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

TOT SLOT

Bij overeenkomst van een campagne doet Jean Mineur Mediavision BV een inschatting van het te behalen aantal bezoekers. Door haar ruime ervaring hiermee is Jean Mineur Mediavision BV over het algemeen uitstekend in staat een scherpe en reële inschatting van het aantal te verwachten bezoekers te maken. Toch kan het echter voorkomen dat er sprake is van een afwijking in de vorm van een onder- of overscore.
Bij een onderscore in het Global Vision pakket van meer dan 10 procent zal deze in zijn geheel worden vergoed in de vorm van bezoekers bij een volgende campagne, of zal de campagne wordt verlengd om zo alsnog tot het ingeschatte bezoek te komen. Bij Film Follow en Family Vision gelden dezelfde voorwaarden echter met een afwijking van 15 procent.
Wanneer de bezoekcijfers tot 25% de verwachtingen overtreffen zal dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs. Bij een overscore van meer dan 25% behoud Jean Mineur Mediavision BV zich het recht voor een campagne vroegtijdig te stoppen. Daarbij zal Jean Mineur Mediavision BV tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden een voorstel doen om alsnog aan de oorspronkelijke looptijd van de campagne te voldoen.

Laatst gewijzigd: februari 2017